سفارش تبلیغ
صبا

کوچک ترین بسیجی کشور حافظ 13 سوره قرآن

 

مهدی قایدی همان کودکی بسیجی است که درحالی 22 روز از تولدش نگذشته بود عضو پایگاه نمونه کشوری (پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا )شده بودکه خبرآن ازرسانه های جمعی وتصویری همچون روزنامه کهیان پخش وچاپ شدواینک همان کودک بعد ازتقریبا چهارسال حافظ 13 سوره قرآن مجید است.

ادامه مطلب...
تاریخ : شنبه 88/12/29 | 4:7 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

اما چه فصاحت بار بود ،شعارهای <<مرگ بر روسیه وچین >> و<<نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران >> شعارهایی که 2 روز قبل از روز جهانی قدس توسط سایت وزارت امورخارجه اسراییل به جنبش حیف سبز پیشنهاد شد.همان سایتی که آستانه عاشورانیز ازمحرم سبز نام برده و ازآنان می خواهدکه شعارهیات مناالذله به مقابله بارژیم جمهوری اسلامی بپردازندوچه تاسف باربودحرکت خانئانه امثال علیرضا بهشتی والویری با اجرای پروژه شهید سازی 72 تن تا اعلام نمایندکه جنبش سبز72 تن شهید به اندازه شهدای کربلا تقدیم نموده است.شهدایی که روز به روز افرادی ازآن گروه زنده گردیده ورجعت می نمودند.

اما عجیب حکایتی بود ،حکایت رنگ سبز ،رنگی که پارچه های سبزش براندام سگان نیز انداخته شدوبدتر ازسگان شمال شهرتهرانی ،براندام مانکن هاوخواننده های فاسدی چون شهره آغداشلو،نازنین افشین جم ،مدونا خواننده صهیونیستی و...نیزمشاهده گردیدتا ثابت شودکه این سبزرنگ خودرا از سبزی چمن کاخ سفید گرفته است ونشانه تاریخی خود را ازکاخ سبزمعاویه به ارث برده است.

اگرشارپ ازنافرمانی های اجتماعی واعتصابات دانشجویی سخن به میان آورده است .قاطبه دانشجویان مسلمان ایرانی در16 آذر امسال چنان درسی به میلیلشیای منافقین ومارکسیست ها دردانشگاه دادندامثال مجید توکلی ،رهبرجنبش مقاومت دانشجویی درمشروط شدن رابه فرار باچادرومقنعه واداشت تاهمه بدانند که راه بنی صدرورجوی هنوز نیزرهجویانی دارد.

 اگرشارپ به حمایت ها ،بیانیه هاواعلامیه ها اشاره می کند این اتاق فکرجنبش سبز خارج ازکشور است که بامحوریت سایت جرس وافرادی رسوا مانند اکبرگاف دان کیشوت فراری حلقه کیان ومنکروجود نازنین امام زمان (عج)،بهاء ا... مهاجرانی (نویسنده شیر درازگوش )سروش (مدعی زمینی بودن قرآن )وبازرگان وکدیوربه حمایت همه جانبه ازجنبش سبز اموی می پردازندوخود راابوذر های (بخوانیدعمروعاص ) میرحسین می نامند.

اگرجیم شارپ به نقش اساسی سایت های اینترنتی وشبکه های ماهواره ای اشاره می کند،شبکه های bbcوصدای آمریکا وحتی شبکه های عربی وعبری (صهیونیستی )نیز به جنبش سبز می آیندتاجایی که رضا پهلوی وبهائیان جاسوس اسراییل ومسعودرجوی اعلام می کنند که اعوان منافق آنهادرخدمت جنبش هستندوعبدالمالک ریگی نیز به مجبوربه اعلام موضع درحمایت حنبش منفورمی شودوبالاترازهمه نتانیانیو ،نخست وزیر اسرائیل می داندمخالفان درایران سرمایه بزرگ اسراییل می داند تا داماد لرستان وفرزند آذربایجان این افتخاربزرگ رابه کارنامه افتخارات خودضمیمه نماید تامردن لرستان وفرزندآذربایجان این افتخار بزرگ را به کارنامه افتخارات خورضمیمه نمایدتامردن خداجویی نیز درعاشورا ،یادعمرسعدیزید ولشکریان   یزید را زنده نمایند.

به حمایت های بیرونی وحمایت های درون باطنی رانیزاضافه نمایید. حمایت  وهمراه بعضی از روحانیون خائن وطن فروش وجاهلی چون خاتمی وکروبی  که یکی با جرج سوروس صهیونیست از طراحان انقلاب مخملی دیدارنمایدومروج طرح مایکل لیدن شودودیگری با اتهام واهی تجاوز بدترین اتهامات رابه نظلام اسلامی ایران وارد سازد تاجایی که خودبه یک جک درسطح جامعه تبدیل شود وهیچ نتواند وی را آرام سازد مگر دستگیری وهم بندشدن با شهرام جزایری البته با مراقبت های ویژه //

نوشته شده توسط :مهندس محمد میرزایی

 

 


تاریخ : جمعه 88/12/28 | 1:51 صبح | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

زمانی که مردم دوستدارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درروز22خرداد 88 باحضورگسترده خود در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درحال رقم زدن حماسه ای بی نظیر درتاریخ انقلاب اسلامی ایران بودند ،شاید درباورشان خطورنمی کرد که این روزتاریخی ،سرآغاز جنگ نرمی وتمام عیارعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.اما متاسفانه در روزی که خلق حماسه بی بدیل ایرانیان ،چشم مدعیان دمکراسی راخیره نمود. سران فتنه وبازیگران انقلاب مخملی سبزباکلید زدن پروژه آشوب وبلوا ،به نظام اسلامی مان اعلام جنگ نرم نمودند.

اگرچه 22خرداد سرآغازاجرای کوتای مخملی نبود وجرقه های آن ازهفته ها وماه هاوحتی سال ها قبل ازآن زده شده بود،اما نقش آفرینی میرحسین موسوی دراجرانمودن یکی ازاصلی ترین دستورالعمل های 198 گانه جین شارپ(طراح انقلاب های مخملی )مبنی برادعای واهی پیروزی درانتخابات ،آن هم بافاصله بسیارزیاد آرا درشامگاه روز22خرداد درحالی که هنوزدرحوزه های انتخاباتی شمارش آرا درجریان بود،پروژه عظیم جنگ نرم را وارد فازعملی نمود تا وی به کمک اعوان وانصارومیلیشای خودهمچون خوارج نهروان که شعارلاحکم الاالله راسرمی دادند،اشعت وارپس ازنتایج آراشعارلاحکم الاابطال راسردهند تامستقیما به عروسک خیمه شب بازی جرج سوروس وجین شارپ مبدل گردند،آری این چنین بودکه جریان نامشروع فتنه با ادعای تقلب وارد فاز عملی رویارویی نرم گسترده درانتخابات راعملی سازندوبا اردوکشی های خیابانی به امتیازخواهی ازنظام بپردازند.

هرچند میلیاردها فعال درتجارت شیادی درانقلاب های مخملی وخریداران انقلاب های مردمی ازاین انقلاب هابه عنوان انقلاب های بدون خشنونت یاد می کننداماجنبش مخملی ایران با رویکرد خود دراعمال خشنوت بی شمارا اعم ازبه آتش کشیدن شهرتهران وحمله به پایگاه های بسیج واسلحه خانه های آن وآتش کشیدن مسجدتاحمله به عزاداران عاشورا وبه شهادت رساندن جمعی ازبسیجیان مظلوم ومردم عادی از زن وکودک وعملا نشان دادند که درپی پیاده کردن شعارهای انحرافی خود مبنی برحذف جمهوری اسلامی ولایت فقیه واجرای کودتای مخملی می باشند واین همان حرف راستی بودکه ازدهان بچه ای باسن وسال بالا به نام فائزه هاشمی شنیده شدکه چیزی بدی نیست به مورد فوق اضافه نماینداعتراف میردامادی رییس حزب مشارکت راکه :قراربودانقلاب مخملی رابومی کنیم.البته درطول این 8 ماه جنگ نرم دیگرپروژه های انقلاب مخملی نیز پیاده شد.وقتی که جین شارپ درکتاب حدود 80 صفحه ای خود باعنوان <<ازدیکتاتوری تادمکراسی >>که کتاب مقدس کودتاچیان مخملی درسراسرجهان است ،به داشتن شعارونمادوبه استفاده ازپرچم ورنگ های نمادین اشاره می کند،سران فتنه نیزباسواستفاده ازمقدسات مردم در راستای ساخت مسجدضرار،رنگ سبز رابه لجن می کشندودقیقا درهمین راستاست که میرحسین موسوی به طرفداران خود دستورمی دهدکه به پشت بام ها رفته تانشست رسوایی خود راباسواستفاده از نغمه مقدس الله اکبربرزمین زنندتاجایی که حتی بهائیان مرتد نیزازاین نغمه وتاکتیک استقبال نمایند.

 نوشته شده توسط :مهندس  محمد میرزایی


تاریخ : جمعه 88/12/28 | 1:48 صبح | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

                          آقا جون دوسدارم عقده ی دل ،خالی کنم

وتمام اشک من باتوآقاخالی کنم

زفراق دوریت صبردلم تموم شده

آقاجون ،بی تودلم بهارمن خزون شده

                                  گاه دلم آدرس عشق تو از یارمی گیره

                                    عشق توپیش خداست هرکی میخواهدجابگیره

عبدالله فردوسی پور-اسفند1388


تاریخ : پنج شنبه 88/12/27 | 2:27 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

بساط شیطان

دیروز شیطان را دیدم.در حوالی میدان بساطش را پهن کرده بود؛ فریب می فروخت.
مردم دورش جمع شده بودند؛هیاهو می کردند و هول می زدند و بیشتر می خواستند. توی بساطش همه چیز بود:غرور،حرص،خیانت،جاه طلبی و قدرت.هرکس چیزی می خرید و در ازایش چیزی می داد.بعضی ها تکه ای از قلبشان را می دادند و بعضی پاره از روحشان را.بعضی ها ایمانشان را می دادند و بعضی آزادگی شان را. شیطان می خندید و دهنش بوی گند جهنم می داد. حالم را بهم می زد. دلم می خواست همه ی نفرتم را توی صورتش بیاندازم. انگار ذهنم را خواند؛موذیانه خندید و گفت:من کاری با کسی ندارم فقط گوشه ای بساطم را پهن کرده ام و آرام نجوا می کنم؛ نه قیل و قال می کنم و نه کسی را مجبور می کنم چیزی از من بخرد،می بینی آدم ها خودشان دور من جمع شده اند.

جوابش را ندادم؛ آن وقت سرش را نزدیک تر آورد و گفت:البته تو با اینها فرق می کنی.تو زیرکی و مومن. زیرکی ایمان آدم را نجات می دهد، اینها ساده اند و گرسنه. به جای هر چیزی فریب می خورند. از شیطان بدم آمد؛ حرف هایش اما شیرین بود. گذاشتم که حرف بزند. و او هی گفت و گفت و گفت. ساعت ها کنار بساطش نشستم. تا اینکه چشمم به جعبه ی عبادت افتاد که لابلای چیزها دیگر بود.دور از چشم شیطان آن را برداشتم و توی جیبم گذاشتم.با خودم گفتم:بگذار یک بار هم که شده کسی چیزی از شیطان بدزدد؛ بگذار یک بار هم او فریب بخورد. به خانه آمدم و در جعبه ی کوچک عبادت را باز کردم توی آن اما چیزی جز غرور نبود. جعبه ی عبادت از دستم افتاد و غرور توی اتاق ریخت.فریب خورده بودم؛دستم را روی قلبم گذاشتم؛ نبود. فهمیدم که آن را کنار بساط شیطان جا گذاشته ام. تمام راه را دویدم؛ تمام راه را لعنتش کردم؛ تمام راه خدا خدا کردم می خواستم یقه ی نامردش را بگیرم؛عبادت دروغی اش را توی رویش بکوبم و قلبم را پس بگیرم. به میدان رسیدم. شیطان اما نبود.آن وقت نشستم و های های گریه کردم؛ از ته دل.اشک هایم که تمام شد؛بلند شدم تا بی دلی ام را باخود ببرم؛ که صدایی شنیدم...صدای قلبم را. پس همانجا بی اختیار به سجده افتادم و زمین را بوسیدم.

به شکرانه ی قلبی که پیدا شده بود.

-----------

بر گرفته شده از :

http://www.yaranemahdi.Mihanblog.Com


تاریخ : سه شنبه 88/12/25 | 2:13 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

فضیلت مهدی شناسی

 امام محمد باقر علیه السلام:

 «کسی که با معرفت امامش بمیرد، مانند کسی است که با حضرت قائم

 علیه السلام در خیمه اش بوده باشد.» ادامه مطلب...
تاریخ : یکشنبه 88/12/23 | 11:29 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()
گویا من سفیانی (سرکردة دشمنان حضرت امام عصر(ع)) را می‌بینم که در زمین‌های سرسبز شما در کوفه اقامت گزیده، ندا می‌دهد که هر کس سر یک تن از شیعیان علی(ع) را بیاورد، هزار درهم پاداش اوست. در این هنگام، همسایه به همسایه دیگر حمله می‌کند و می‌گوید: این شخص از شیعیان است. او را می‌کشد و هزار درهم جایزه می‌گیرد».ادامه مطلب...
تاریخ : شنبه 88/12/22 | 2:48 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

به پایت ریختم اندوه یک دریا زلالی را
بلور اشک‌ها در کاسه ماه هلالی را

چمن آیینه‌بندان می‌شود صبحی که بازآیی
به وقتش فرش راهت می‌کنم گل‌های قالی را

نگاهت شمع آجین قبله جان غزالان است
غمت عین القضاتی می‌کند عقل غزالی را

چه جامی می‌دهی تنهایی ما را جلال‌الدین!
بخوان و جلوه‌ای بخشای این روح جلالی را

شهید یوسفستان توام زلفی پریشان کن
بخشکان با گل لبخندهایت خشکسالی را

سحر از یاس شد لبریز دل‌های جنوبی‌مان
نسیم نرگست پر کرد ایوان شمالی را

افق‌هایی که خونرنگ‌اند، عصر جمعه مایند
تماشا می‌کنم با یاد تو هر قاب خالی را

کدامین شانه را سر می‌گذارم وقت جان دادن
کدام آییینه پایانی‌ست این آشفته حالی را

تو ناگاهان می‌آیی مثل این ناگاه بی‌فرصت
پذیرا باش از این دلتنگ، شعری ارتجالی را

منبع: فارس


تاریخ : جمعه 88/12/21 | 12:18 صبح | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

استاد مشفق کاشان

بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است

جان از دریچه نظرم، چشم بر در است

ادامه مطلب...
تاریخ : دوشنبه 88/12/17 | 2:42 عصر | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند :  در  آخر زمان و نزدیک برپایی قیامت زنانی ظاهر میشوند که زینت های خود را در معرض تماشای همگان می گذارند زنانی که بدن های شان برهنه است ، از دین خدا بیرون رفته و  به فتنه ها و فساد داخل شده اند و حرام های خدا را حلال و روا می دارند ، انان در ناپاکی دنیا غوطه ور میشوند  و در آتش سوزان درزخ ، جاوید  می مانند(کلام نور ، نادر مهربان ، انتشارات مهربان ،  سال ???? ، ج ? ، ص??)

 


 


تاریخ : یکشنبه 88/12/16 | 12:14 صبح | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()
   1   2   3      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.